Thông báo áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng (Mẫu 06/GTGT)

Có hai phương pháp tính thuế GTGT: phương pháp khấu trừ (sử dụng hoá đơn GTGT) và phương pháp trực tiếp (sử dụng hoá đơn bán hàng).

Để áp dụng phương pháp khấu trừ, doanh nghiệp thực hiện thông báo cho cơ quan thuế theo mẫu 06/GTGT; thời hạn nộp mẫu 06/GTGT trước thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đầu tiên phát sinh.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo quy định tại Điều 12 Thông tư 219/2013/TT-BTC  và điều 3 Thông tư 119/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính